Huishoudelijk reglement

Fysio Fitness Beilen informeert betrokkenen over het verwerken van persoonsgegevens. Wanneer betrokkenen gegevens aan Fysio Fitness Beilen verstrekken worden zij op de hoogte gesteld van de manier waarop Fysio Fitness Beilen met persoonsgegevens omgaat.  Dit gebeurt bij  Fysio Fitness Beilen bij de intake bij het invullen en toelichten van het aanvraagformulier. Dan wordt nadrukkelijk gevraagd naar toestemming  voor het gebruik van gegevens en dit wordt ook in de ledenadministratie vastgelegd.

De betrokkene wordt zo geïnformeerd over de verzameling en verwerking van  persoonsgegevens, en weet waarom en voor welk doel dat gebeurt.

Wanneer de gegevens via een andere weg verkregen worden, dus buiten de betrokkene om, wordt de betrokkene geïnformeerd op het moment dat deze voor de eerste keer worden verwerkt.

Fysio Fitness Beilen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de taken. Wanneer er nog persoonsgegevens opgeslagen zijn die niet langer nodig zijn voor het bereiken van het doel worden deze zo snel mogelijk verwijderd. Dit houdt in dat deze gegevens vernietigd worden, of zo worden aangepast dat de informatie niet meer gebruikt kan worden om iemand te identificeren.

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze rechten worden ook wel de rechten van betrokkenen genoemd, en bestaan uit de volgende rechten:

-          Betrokkenen hebben het recht om te vragen of zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt;
-          Betrokkenen hebben de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt;
-          Als duidelijk wordt dat de gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een schriftelijk verzoek indienen bij  Fysio Fitness Beilen om dit te corrigeren;
-          Betrokkenen hebben het recht aan Fysio Fitness Beilen te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken;
-          In gevallen waar de betrokkene toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens te                 laten verwijderen;
-          Betrokkenen hebben het recht om bezwaar aan te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Fysio Fitness Beilen zal hieraan                     voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.

Om gebruik te maken van zijn/haar rechten kan de betrokkene een verzoek indienen. Dit verzoek moet schriftelijk ingediend worden. Fysio Fitness Beilen heeft vier weken de tijd, vanaf de ontvangst van het verzoek, om te beoordelen of het verzoek gerechtvaardigd is. Binnen vier weken zal Fysio Fitness Beilen laten weten wat er met het verzoek gaat gebeuren. Als het verzoek niet wordt opgevolgd is er de mogelijkheid om bezwaar te maken bij Fysio Fitness Beilen, of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aan de hand van een verzoek kan Fysio Fitness Beilen aanvullende informatie opvragen om zeker te zijn van de identiteit van de betrokkene. Profilering vindt plaats wanneer er een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt waarbij aan de hand van persoonsgegevens naar bepaalde persoonlijke aspecten van een persoon wordt gekeken om deze persoon te categoriseren en te analyseren. Voorbeelden van persoonlijke aspecten kunnen zijn; ras, geloofsovertuiging, interesses, gedrag of locatie.

Fysio Fitness Beilen  hanteert profilering via eigen vragenlijsten en vanuit de websites om zo de ledenpopulatie in kaart te brengen qua leeftijd, locatie/woonplaats en  op welke wijze de patiënt bij Fysio Fitness Beilen is terecht gekomen. Deze  informatie wordt gebruikt om big data te genereren en zo de zorg efficiënter en effectiever in te kunnen zetten.

De AVG geeft aan dat profilering niet is toegestaan tenzij deze valt onder de uitzonderingen. ( zie artikel 22.2). Fysio Fitness Beilen gebruikt profilering omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke en na toestemming van de betrokkene.

Gegevens mogen alleen verwerkt worden wanneer deze niet herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De verzamelde gegevens door big data zijn alleen de gegevens die door geautoriseerde personen zijn verzameld. Wanneer de gegevens worden omgezet in een dataset zal dataminimalisatie worden toegepast. Dit betekent dat alleen de data die echt nodig is voor het behalen van het doel gebruikt zullen worden. Daarnaast kunnen persoonsgegevens gepseudonimiseerd worden zodat zij niet herleidbaar zijn tot een persoon.

In de vestiging van Fysio Fitness Beilen zijn camera’s aanwezig.  Deze camera’s worden gebruikt voor het vergroten van de veiligheid. De Lijnwoerd  het pand, waarin ook Fysio Fitness Beilen is gehuisvest,  wordt gebruikt door verschillende zorgdisciplines op verschillende dagen en tijden. Voor de veiligheid van patiënt/cliënt en medewerkers zijn er in de algemene verkeersruimten op verschillende plekken in het gebouw camera’s geïnstalleerd.

Camera’s kunnen een grote inbreuk maken op de privacy van diegene die gefilmd worden. De inzet van camera’s is daarom aangegeven bij de ingang van het gebouw en wordt ook hier vermeld.